Política de privacitat

 

 

RESPONSABLE DE LES TEVES DADES

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.olierm.com és IVAN CAELLES COLOMÉS, amb NIF 43740075D, domicili a Jaume II, 47 3r A, 25001 Lleida, telèfon de contacte 647 650 709 i correu electrònic info@olierm.com

OLI ERM té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per les quals són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Les dades recollides en el lloc www.olierm.com seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients d’OLI ERM de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.olierm.com només recull les dades que siguin necessàries per poder atendre les consultes i peticions d’informació realitzades pel usuaris com són les dades identificatives, adreça, telèfon…

 

PER QUÈ NECESSITEM LES TEVES DADES?

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris/es i enviar als usuaris/es informació, publicitat i promocions dels productes que siguin del seu interès. El tractament de les dades serà única i exclusivament el necessari per poder dur a terme les finalitats descrites.

 

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte, legitimant així a OLI ERM a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, OLI ERM no podrà tractar les seves dades i, en conseqüència, no podrà atendre la seva comanda online ni les seves peticions d’informació o consulta.

 

És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades als formularis corresponents perquè OLI ERM pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Al mateix temps, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

 

QUANT DE TEMPS GUARDEM LES TEVES DADES?

OLI ERM conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys). Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la qual van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

 

A QUI CEDIM LES TEVES DADES?

OLI ERM no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. OLI ERM no elabora perfils amb les dades recollides.

 

CONEIXES ELS TEUS DRETS?

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

COM POTS EXERCIR ELS TEUS DRETS?

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar la sol·licitud per correu postal a IVAN CAELLES – OLI ERM, Jaume II, 47 3r A, 25001 Lleida, o per correu electrònic info@olierm.com.